Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Paintball Rotterdam E-mail: info@paintballrotterdam.nl Website: www.paintballrotterdam.nl

 1. Paintball Rotterdam: Paintball Rotterdam V.O.F., gevestigd te Schoonhoven onder KvK nr. 84746211
 2. Klant: degene met wie Paintball Rotterdam een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Paintball Rotterdam en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Paintball Rotterdam
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Paintball Rotterdam hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Paintball Rotterdam hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Paintball Rotterdam ten alle tijden wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Paintball Rotterdam een totaalbedrag schriftelijk overeen, waarvan niet kan worden afgeweken.
 4. Paintball Rotterdam is gerechtigd om van de richtprijs af te wijken in schriftelijk overleg, mits beide partijen hiervoor goedkeuring geven.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Paintball Rotterdam mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient de resterende betaling direct te voldoen na de afgesproken dienstverlening, indien de klant de betaling niet voldaan heeft direct na de dienstverlening dient de klant binnen 14 dagen het bedrag te hebben voldaan
 3. Paintball Rotterdam behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 4. In het geval dat de klant de overeenkomst niet nakomt wordt de aanbetaling eigendom van Paintball Rotterdam.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Paintball Rotterdam gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Paintball Rotterdam.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Paintball Rotterdam zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Paintball Rotterdam op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Paintball Rotterdam, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Paintball Rotterdam te betalen.

Annuleringen

 1. Bij het niet tijdig melden van een annulering zal het aanbetalingsbedrag eigendom blijven van Paintball Rotterdam.
 2. Een anulering dient uiterlijk 24 uur schriftelijk doorgegeven te zijn voor de aanvang van de overeenkomst.
 3. Paintball Rotterdam behoudt zich het recht om ten alle tijden een overeenkomst te annuleren mits dit schriftelijk is gecommuniceerd.

Vernielingen

 1. Vernielingen worden niet getolereerd en worden altijd verhaald op de klant.
 2. Paintball Rotterdam behoudt zich het recht om een uitzondering te maken voor een klant mits hier een valide reden voor is.
 3. De leidinggevende van Paintball Rotterdam heeft ten alle tijden hierbij gelijk.

Eten en drinken

 1. Het is op het terein van Paintball Rotterdam niet toegestaan om Drank te nuttigen die niet geserveerd wordt door Paintball Rotterdam.
 2. Het is op het terein van Paintball Rotterdam niet toegestaan om eten te nuttigen die niet geserveerd wordt door Paintball Rotterdam.
 3. Het is op het terein van Paintball Rotterdam niet toegestaan om drugs te nuttigen of te consumeren.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Paintball Rotterdam voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Paintball Rotterdam heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Paintball Rotterdam tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Paintball Rotterdam tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik- baar aan Paintball Rotterdam.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Paintball Rotterdam de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Paintball Rotterdam redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

 1. Paintball Rotterdam behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paintball Rotterdam (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Overmacht

 1. In aan vulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Paintball Rotterdam in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Paintball Rotterdam kan worden toegerekend in een van de wil van Paintball Rotterdam onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Paintball Rotterdam kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
 3. computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 4. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Paintball Rotterdam 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Paintball Rotterdam er weer aan kan voldoen.
 5. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 6. Paintball Rotterdam is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Paintball Rotterdam is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Paintball Rotterdam zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Paintball Rotterdam bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Paintball Rotterdam is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 12 December 2022